Περιορίστε τις απώλειες, αποφύγετε τη σπατάλη:

Αιτίες και λύσεις για τη σπατάλη τροφίμων.

Περιορίστε τις απώλειες, αποφύγετε τη σπατάλη:
Η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που θέτει μεγάλες προκλήσεις για την ανθρωπότητα σε πολλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φθάσει τα 8,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030 και αναμένεται να αυξηθεί στα 10,4 δισεκατομμύρια μέχρι το 2100.1 Λόγω της εδαφικής κατανάλωσης και των μεταβαλλόμενων συνθηκών λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των παραγόμενων τροφίμων και η αποφυγή της σπατάλης τροφίμων αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα υπάρχουν ήδη πολλές προσεγγίσεις και τεχνικές λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της ποσότητας των τροφίμων που χάνονται για τη σίτιση της ανθρωπότητας.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα: Η σπατάλη τροφίμων οδηγεί σε τεράστιες απώλειες
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο παγκόσμιος όγκος των απορριμμάτων τροφίμων εκτιμάται σε 1,6 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους “ισοδύναμου πρωτογενούς προϊόντος”. Το σύνολο των απορριμμάτων τροφίμων για το βρώσιμο μέρος τους ανέρχεται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους. Το ανθρακικό αποτύπωμα που προκύπτει εκτιμάται σε 3,3 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους αερίων του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο.

Σε αυτό προστίθεται η κατανάλωση νερού 250 km³ ετησίως για την παραγωγή των χαμένων ή απορριπτόμενων τροφίμων. Για λόγους σύγκρισης: Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου τρεις φορές τον όγκο της λίμνης της Γενεύης.
Η εδαφική κατανάλωση είναι εξίσου μεγάλη: 1,4 δισεκατομμύρια εκτάρια γης καλλιεργούνται ετησίως για την παραγωγή τροφίμων που χάνονται ή σπαταλώνται. Αυτό αντιστοιχεί στο 28% της παγκόσμιας γεωργικής γης, η οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμη για τη φύση - ως αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα μειώνεται.²
Αυτή η μεγάλη έκταση γης δείχνει τον σημαντικό οικονομικό, καθώς και περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της σπατάλης τροφίμων. Επηρεάζει το κέρδος ολόκληρης της βιομηχανίας τροφίμων, συμπερ. της γεωργίας, των μονάδων επεξεργασίας, καθώς και των λιανοπωλητών και των εστιατορίων. Η ζημία είναι τεράστια: Επί του παρόντος, προϊόντα αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων χάνονται από τη βιομηχανία τροφίμων παγκοσμίως λόγω της σπατάλης τροφίμων. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες εδώ περιλαμβάνουν τον ακατάλληλο χειρισμό των τροφίμων και τις διαδικασίες καταγραφής δεδομένων, καθώς και την ανεπαρκή εκπαίδευση.³
Ωστόσο, αυτός ο αριθμός απεικονίζει μόνο ένα μέρος του προβλήματος: Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής ΜΚΟ “ReFED”, μακράν τα περισσότερα τρόφιμα σπαταλώνται στα ιδιωτικά νοικοκυριά, σε ποσοστό 48,4%.⁴

Αρχικά, όμως, η ίδια η παραγωγή  τροφίμων απαιτεί πόρους όπως νερό,  γη και ενέργεια. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να υπολογίζουν το εργατικό δυναμικό: Στις ΗΠΑ, λίγο πάνω από το δέκα τοις εκατό του εργατικού δυναμικού απασχολείται στη γεωργία ή σε συναφείς βιομηχανίες. Με τη σπατάλη τροφίμων, όλοι αυτοί οι πόροι καταναλώνονται χωρίς κέρδος. Δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούνται όλα τα παραγόμενα τρόφιμα, η  σπατάλη παίζει επίσης ρόλο στο επίπεδο των τιμών, καθώς το κόστος της σπατάλης πρέπει να κατανεμηθεί στα υπόλοιπα τρόφιμα. Άλλα κόστη προκύπτουν από τη χρήση σπάνιων πόρων, όπως το νερό, η ενέργεια, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, τα οποία καταναλώνονται άσκοπα στην περίπτωση της σπατάλης τροφίμων.

Η παραγωγή τροφίμων έχει επίσης  μεγάλη σημασία για την κλιματική αλλαγή. Το 31% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από τα παγκόσμια γεωργικά και διατροφικά συστήματα. Δεν είναι μόνο το  διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται. Ειδικά η παραγωγή βοείου κρέατος παράγει μεγάλη ποσότητα μεθανίου, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για το κλίμα.8 Επιπλέον, η διάθεση των απορριμμάτων αποτελεί πρόβλημα: όταν τα τρόφιμα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής,  αποσυντίθενται και παράγουν επίσης μεθάνιο. Όταν τα τρόφιμα σπαταλώνται, αυτές οι εκπομπές παράγονται χωρίς λόγο, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κλιματική αλλαγή χωρίς λόγο Τέλος, η σπατάλη τροφίμων έχει και μια κοινωνική διάσταση.
Μετά από μια σταθερή μείωση στη  δεκαετία του 2010, ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα έχει αυξηθεί σε 828 εκατομμύρια το 2021. Πρόκειται για περίπου 46 εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους από το 2020 και 150 εκατομμύρια περισσότερους σε σύγκριση με το 2019.⁹

Εδώ, δεν παίζει ρόλο μόνο η ίδια η έλλειψη, αλλά και η άδικη κατανομή μεταξύ των παγκόσμιων περιοχών, η οποία οδηγεί σε συνοδά φαινόμενα όπως η υψηλή μεταναστευτική πίεση από τον παγκόσμιο Νότο προς τις βιομηχανικές χώρες. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

Απώλειες και σπατάλες:
Πού ακριβώς χάνονται τα τρόφιμα;
Παρόλο που οι λιανοπωλητές και τα εστιατόρια ευθύνονται από κοινού για ένα μάλλον μικρό ποσοστό των αποβλήτων τροφίμων, περίπου 20%, το πρόβλημα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Οι άμεσες οικονομικές απώλειες για τα σούπερ μάρκετ και τα εστιατόρια εμφανίζονται σε όλη την αλυσίδα αξίας. Για παράδειγμα, υπάρχει κόστος για την αγορά, την αποθήκευση και, στην περίπτωση  των εστιατορίων, την προετοιμασία και το μαγείρεμα των  τροφίμων. Και στις δύο περιπτώσεις, η απόρριψη συνεπάγεται πρόσθετο κόστος. Τα απούλητα τρόφιμα στα καταστήματα λιανικής πώλησης και η απόρριψη παρασκευασμένων αλλά μη εμπορεύσιμων τροφίμων στα εστιατόρια αποτελούν επίσης μια χαμένη ευκαιρία εσόδων που επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία μιας επιχείρησης.

Κατανομή της απώλειας τροφίμων κατά μήκος της ψυκτικής αλυσίδας ανά περιοχή. Σημείωση: Λόγω της στρογγυλοποίησης προς τα πάνω και προς τα κάτω, τα στοιχεία ενδέχεται να μην αθροίζονται στο 100.
Πηγή: ΕΛ: FAO. 2011. Global Food Losses and Food Waste - Extent, Causes and Prevention. Ρώμη: UNFAO.

Λόγοι σπατάλης τροφίμων στα εστιατόρια

Σε όλη την αλυσίδα παραγωγής εστιατορίων, προκύπτουν πάντα κίνδυνοι όσον αφορά την απώλεια ή τη σπατάλη τροφίμων. Κατά την προετοιμασία των τροφίμων, τα βρώσιμα μέρη των τροφίμων μπορεί να απορριφθούν ως απόβλητα. Αυτό προκαλείται συχνά από αναποτελεσματικές τεχνικές εργασίας ή ακατάλληλο προγραμματισμό, γεγονός που επηρεάζει επίσης το μενού, όταν ορισμένα συστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους. Ένα άλλο ζήτημα είναι η υπερπαραγωγή: Η προσπάθεια να αποθηκευτούν αρκετά τρόφιμα για να καλυφθεί η ζήτηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην πωληθούν ή να καταναλωθούν όλα τα παρασκευασμένα τρόφιμα. Το επιπλέον φαγητό τότε συχνά πετιέται. Το φαγητό που περισσεύει στα πιάτα πρέπει επίσης να απορρίπτεται, έστω και για λόγους υγιεινής των τροφίμων. Τα μεγέθη των μερίδων μπορούν να παίξουν ρόλο εδώ. ¹º

Ενώ η συμπεριφορά των επισκεπτών μπορεί να επηρεαστεί μόνο έμμεσα, υπάρχουν άμεσα σημεία εκκίνησης όσον αφορά την αποθήκευση των προϊόντων, καθώς η κακή αποθήκευση ή ο λανθασμένος χειρισμός των τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη αλλοίωση. Όταν τα τρόφιμα αλλοιώνονται ή λήγουν, συνήθως πετιούνται, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για την υγεία. Στην περίπτωση αυτή, οι δωρεές, για παράδειγμα σε τράπεζες τροφίμων ή συσσίτια, δεν αποτελούν πλέον επιλογή.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η εστίαση στην ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα. Οι συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες αποκάλυψαν ότι η σπατάλη τροφίμων δεν μετράται συνήθως ως μέρος των προτύπων ενός εστιατορίου και οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στην επικοινωνία με τις ομάδες κουζίνας. ¹¹

5 συμβουλές κατά της σπατάλης τροφίμων στα εστιατόρια

Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων στα εστιατόρια. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο να συμβάλλουν θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το πιο σημαντικό είναι ότι εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησής τους μέσω της μείωσης του κόστους. Πολλοί οικοδεσπότες χρησιμοποιούν πλέον ενεργά αυτές τις εξελίξεις για να επικοινωνούν με τους επισκέπτες τους

1) Χρησιμοποιήστε τη σύγχρονη τεχνολογία και τα δεδομένα!
Η εγκατάσταση λογισμικού συλλογής και ανάλυσης δεδομένων είναι ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων στα εστιατόρια. Η τεχνολογία λογισμικού μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματική μέτρηση των αποτελεσμάτων, ταχύτερη ανταπόκριση και συνεχή βελτίωση. Για παράδειγμα, η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της θερμοκρασίας μπορεί να αποτρέψει τις παραβιάσεις των ορίων θερμοκρασίας, όπως όταν οι πόρτες των ψυγείων και των καταψυκτών ή των ψυκτικών θαλάμων παραμένουν ανοιχτές. Με τη βοήθεια ενός συναγερμού, όπως είναι δυνατός με το testo Saveris 2, είναι δυνατή η αντίδραση πριν υποφέρει η φρεσκάδα, η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων. Ομοίως, οι δυνατότητες ενός προϊόντος διατροφής μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, για παράδειγμα βελτιστοποιώντας τη διάρκεια ζωής του ελαίου τηγανίσματος με τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση της τιμής TPM. Η Testo μπορεί επίσης να παρέχει ένα κατάλληλο όργανο μέτρησης για το σκοπό αυτό (testo 270).
2) Διαχείριση της αγοράς και της αποθήκευσης των προϊόντων!
Επανεξετάστε τις αγορές και την απογραφή σας και συγκεντρώστε πληροφορίες μέσω δεδομένων. Οι λύσεις λογισμικού μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της σπατάλης τροφίμων και στη λήψη στοχευμένων ενεργειών βελτίωσης. Οι ανάγκες μπορούν έτσι να προσδιοριστούν με βάση τις προηγούμενες τάσεις. Όταν είναι δυνατόν, συνεργαστείτε με προμηθευτές που προωθούν τη βιωσιμότητα και τη μειωμένη συσκευασία. Αυτό μπορεί να μειώσει τα απόβλητα συσκευασίας. ¹³
3) Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας!
Ευαισθητοποιήστε τους εργαζόμενους σχετικά με τα απορρίμματα τροφίμων και εκπαιδεύστε τους στις βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση των απορριμμάτων. Δείξτε τους πώς να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να ανακυκλώνουν σωστά τα τρόφιμα. Βρείτε τρόπους δημιουργικής χρήσης των υπολειμμάτων και αποφύγετε την υπερπαραγωγή. Τα λαχανικά και το κρέας που περισσεύουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σούπες, βραστά ή γεμιστά. Κάντε μέρος της πρακτικής σας στην κουζίνα να επαναχρησιμοποιείστε τα περισσεύματα και να δημιουργείτε νέα πιάτα.
4) Συμμετοχή των καλεσμένων!
Ενημερώστε τους καλεσμένους σας για τη δέσμευσή σας να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων. Προσφέρετε τη δυνατότητα να πάρουν στο σπίτι τους το φαγητό που περίσσεψε. Το να ζητάτε προληπτικά από τους πελάτες του εστιατορίου να πάρουν τα αποφάγια στο σπίτι σε λεγόμενες “σακούλες για σκυλιά” είναι η δεύτερη πιο κοινή μέθοδος πρόληψης της σπατάλης στις Ηνωμένες Πολιτείες
5) Δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς!
Υπάρχουν πολλές οργανώσεις και ενώσεις που διανέμουν τα πλεονάζοντα τρόφιμα σε όσους τα έχουν ανάγκη. Τέτοιες οργανώσεις είναι, για παράδειγμα, οι Tafelläden στη Γερμανία ή οι Τράπεζες Τροφίμων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αξιοποιηθούν τρόφιμα που διαφορετικά θα πήγαιναν χαμένα.

Λόγοι σπατάλης τροφίμων σε supermarkets

Το 1/3 των τροφίμων που παράγονται στις ΗΠΑ απορρίπτεται.17 Το 1/3 των τροφίμων που παράγονται στις ΗΠΑ απορρίπτεται.17 Το 2021, οι λιανοπωλητές στις ΗΠΑ παρήγαγαν 5,12 εκατομμύρια τόνους περίσσειας τροφίμων, σχεδόν το 35% των οποίων κατέληξε σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώθηκε ως απόβλητο. Τα φρούτα και τα λαχανικά αντιπροσώπευαν περίπου το 1/3 αυτού του ποσού, ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά καθώς και το κρέας και τα θαλασσινά αντιπροσώπευαν το καθένα περίπου το 14%. Περισσότερα από τα μισά οφείλονταν σε ανησυχίες ή σύγχυση όσον αφορά την επισήμανση της ημερομηνίας φρεσκάδας. Στα θετικά, το 19,5% των τροφίμων δόθηκε ως δώρο σε άτομα που αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, ποσοστό που αποτελεί αιχμή σε σύγκριση με άλλους τομείς.

Διάφοροι λόγοι οδηγούν σε απώλεια. Από τη μία πλευρά, οι λιανοπωλητές συχνά προσπαθούν να παρουσιάσουν καλά εφοδιασμένα ράφια στους πελάτες τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερπαραγωγή και υπεραποθεματοποίηση, καθώς παραγγέλνονται περισσότερα τρόφιμα από όσα πωλούνται στην πραγματικότητα. Εάν αυτό το πλεόνασμα τροφίμων δεν πωληθεί εγκαίρως, μπορεί να αλλοιωθεί ή πρέπει να απορριφθεί για λόγους υγιεινής των τροφίμων. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, τους πάγκους σαλάτας αυτοεξυπηρέτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ημερομηνία λήξης παίζει επίσης ρόλο: Όταν ένα προϊόν φτάσει ή ξεπεράσει την ημερομηνία αυτή, αφαιρείται από το ράφι και απορρίπτεται για λόγους ασφαλείας. Εδώ πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της ημερομηνίας λήξης και της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας. Με την ημερομηνία λήξης, τα προϊόντα είναι συχνά βρώσιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναγράφεται. Υπάρχουν πλέον διάφορες οδηγίες που το επισημαίνουν αυτό.

Η ίδια η συσκευασία παίζει επίσης ρόλο. Τα μάτια των πελατών έχουν εκπαιδευτεί να περιμένουν τέλεια, πανομοιότυπα προϊόντα. Η κατεστραμμένη ή αντιαισθητική συσκευασία μπορεί να προκαλέσει την αφαίρεση των τροφίμων από τα ράφια και την απόρριψή τους, ακόμη και αν τα ίδια τα προϊόντα είναι σε άψογη κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποθήκευση και η μεταφορά των τροφίμων. Η ακατάλληλη αποθήκευση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά της συσκευασίας. Η ανεπαρκής ψύξη κατά τη μεταφορά μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας των μη συσκευασμένων τροφίμων, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. Ακόμη και αν το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα δεν έχουν απαραίτητα σχέση με την ποιότητα - τα προϊόντα είναι επομένως συχνά δύσκολο ή αδύνατο να πωληθούν, καθώς οι πελάτες τείνουν συχνά να φτάνουν στα πιο φρέσκα και καλύτερα τρόφιμα.

5 συμβουλές κατά της σπατάλης τροφίμων στα supermarkets

1) Χρησιμοποιήστε σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση των αποθεμάτων σας!
Παρακολουθείτε τακτικά τα αποθέματά σας, παρακολουθείτε τις ημερομηνίες λήξης και βεβαιωθείτε ότι τα παλαιότερα τρόφιμα χρησιμοποιούνται πρώτα. Αναβαθμίστε τα συστήματά σας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μεγάλες supermarket στις ΗΠΑ, όπως η Target και η Whole Foods, χρησιμοποιούν λογισμικό για την εισαγωγή των διαρρυθμίσεων των καταστημάτων τους, ώστε οι παραδόσεις να μπορούν να οργανώνονται μεμονωμένα σε σειρά ραφιών, μετακινούμενες απευθείας από την αποθήκη διανομής στον όροφο πώλησης. Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως τα ασύρματα καταγραφικά δεδομένων testo Saveris 2, μπορεί να μειώσει την ποσότητα των ευπαθών προϊόντων που καταλήγουν τελικά στα απορρίμματα. Με τη βοήθεια της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της θερμοκρασίας όλων των προϊόντων που απαιτούν (βαθιά) ψύξη, οι πωλητές λιανικής πώλησης έχουν τη βεβαιότητα για την ασφάλεια των τροφίμων τους ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε.
2) First expired – First out: Διαχειριστείτε διαδικασίες εφοδιασμού τροφίμων!
First expired – First out είναι μια έννοια που εισήχθη για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 για μια καλύτερη λύση διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα με τη συντομότερη ημερομηνία λήξης πωλούνται πρώτα. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες λαμβάνουν σταθερά υψηλής ποιότητας και φρέσκα προϊόντα. Η τοποθέτηση των προϊόντων με τη συντομότερη ημερομηνία λήξης αποτρέπει τα προϊόντα από το να μένουν απούλητα και τελικά να καταλήγουν στα σκουπίδια. Όπου ενδείκνυται, οι εκπτωτικές προωθητικές ενέργειες για τρόφιμα με σύντομη διάρκεια ζωής μπορούν να αποτελέσουν πρόσθετο κίνητρο για την αγορά.
3) Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας!
Όπως και στα εστιατόρια, μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε τους υπαλλήλους σας για το θέμα της σπατάλης τροφίμων. Εκπαιδεύστε τους στις καλύτερες πρακτικές για τη μείωση της σπατάλης. Δείξτε τους πώς να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να ανακυκλώνουν σωστά τα τρόφιμα. Η εσφαλμένη λειτουργία μπορεί επίσης να αποφευχθεί κατά το χειρισμό εξοπλισμού όπως οι ψυκτικές μονάδες.
4) Ευαισθητοποιήστε τους πελάτες σας!
Ενημερώστε ενεργά τους πελάτες και τους υπαλλήλους σας για το θέμα της σπατάλης τροφίμων. Οι λόγοι της απώλειας εντοπίζονται λιγότερο στους τεχνολογικούς περιορισμούς παρά στην αλληλεπίδραση του marketing και των προσδοκιών των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει: οι καταναλωτές αναμένουν υψηλά πρότυπα όσον αφορά τη φρεσκάδα, τη διαθεσιμότητα, την εμφάνιση και την υφή. Τα Supermarket μπορούν να εκπαιδεύσουν τους πελάτες σχετικά με τη σημασία της σπατάλης τροφίμων και να τους ενθαρρύνουν να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις αγοράς. Για παράδειγμα: Τα άψογα φρούτα και λαχανικά που δεν πληρούν τα αισθητικά πρότυπα μπορούν σκόπιμα να προσφέρονται προς πώληση αντί να απορρίπτονται.
5) Δωρίστε το μη προς πώληση φαγητό!
Supermarket μπορούν να συνεργαστούν με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διανέμουν τα περιττά τρόφιμα σε όσους τα έχουν ανάγκη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που εξακολουθούν να είναι βρώσιμα θα χρησιμοποιηθούν σωστά αντί να πεταχτούν. Αυτή η δέσμευση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις επικοινωνίες της ίδιας της εταιρείας σχετικά με την ESG.

Όργανα μέτρησης για τα τρόφιμα

Προϊόντα

testo 105

Θερμόμετρο χειρός με τυπικό άκρο μέτρησης, συμπ. επιτοίχια βάση με ιμάντα και μπαταρίες

116,10 €

Βιβλιογραφία

1 Ηνωμένα Έθνη: Πληθυσμός.
2 FAO: Αποτύπωμα σπατάλης τροφίμων - Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους.
3 Bloomberg: Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η σπατάλη τροφίμων στις ΗΠΑ χειροτερεύει..
4 ReFED: Food Waste Monitor.

5 Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ:Γεωργία και τρόφιμα: Διαγράμματα από τις στατιστικές γεωργίας και τροφίμων που καταγράφουν τα βασικά στοιχεία.
6 Βιώσιμη Εμπιστοσύνη Τροφίμων: Το αφανές κόστος των τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναθεωρημένη έκδοση 2019.
7 FAO: Νέα ανάλυση του FAO αποκαλύπτει το αποτύπωμα άνθρακα της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής.
8 Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών: Γεωργία και υδατοκαλλιέργεια: Τρόφιμα για σκέψη
9 FAO: Έκθεση του ΟΗΕ: Οι αριθμοί της παγκόσμιας πείνας αυξήθηκαν σε έως και 828 εκατομμύρια το 2021.

10 Sakaguchi; Pak: Αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων στα εστιατόρια: μείωση και αλλαγή συμπεριφοράς.
11 Clowes; Hanson; Swannell: Η επιχειρηματική υπόθεση της μείωσης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων: Εστιατόρια.

12 Εθνική Ένωση Εστιατορίων: Περισσότερα εστιατόρια είναι βιώσιμα, σύμφωνα με έρευνα.
13 Harvard Business Review: Πώς οι μεγάλοι λιανοπωλητές τροφίμων μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση της κρίσης της σπατάλης τροφίμων.
14 Clowes; Hanson; Swannell: Η επιχειρηματική υπόθεση της μείωσης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων: Εστιατόρια.
15 Sakaguchi; Pak: Αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων στα εστιατόρια: μείωση και αλλαγή συμπεριφοράς.
16 Feeding America.

17 Business Insider: Why Grocery Stores18 ReFED: Retailers: Solutions for Grocery Waste.
18 ReFED: Καταστηματάρχες: Λύσεις για τα απορρίμματα από τα είδη παντοπωλείου.
19 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας: Εθνική στρατηγική για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων.
20 Business Insider: Why Grocery Stores Like Trader Joe's Throw Out So Much Perfectly Good Food.

21 Harvard Business Review: How Large Food Retailers Can Help Solve the Food Waste Crisis.
22 Castellano Ramirez: International Commercial Logistics, 2021, p. 34.
23 FAO: Good practice in the design, management and operation of a fresh produce packinghouse.
24 Verbraucherzentrale: Lebensmitteleinzelhandel: Vom krummen Obst und Gemüse bis zum MHD.
25 Lidl: Gesellschaftliches Engagement.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.